ZAWIESZENIE ZAJĘĆ INFORMACJA

  • Drukuj

 Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa zajęcia w szkole są zawieszone do dnia 25.03.2020r.

Prosimy o zachęcanie dzieci do utrwalania materiału. Nauczyciele przez e-dziennik będą wysyłali propozycje dotyczące uczenia się w domu.

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 8-16.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klas I odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Szkoły

UWAGA Zmiana zasad dotyczących przyjmowania wniosków rekrutacyjnych oraz potwierdzania kryterium zatrudnienia

 Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

 W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się:

 1.      Udostępnienie środków antyseptycznych przy wejściu do przedszkola/szkoły oraz punktu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.

2.      Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem np. poprzez dostawienie dodatkowego biurka od strony interesanta.

3.      Udostępnienie pracownikom rękawiczek ochronnych.

4.      Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.

5.      Przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.

6.      Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawanie druku o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

 7.      Zwiększenie częstotliwości odkażania środkami dezynfekującymi.

 W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 ,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

 na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

 

OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO ODWOŁANA

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Olimpiada Języka Polskiego - Olimpus odbędzie się w innym, nieustalonym jeszcze terminie.