Dokumenty

Regulaminy

regulamin świetlicy szkolnej
regulamin biblioteki szkolnej
regulamin ceremoniału szkolnego
regulamin czytelni
regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego
regulamin funkcjonowania oddziału sportowego
regulamin korzystania z podręczników szkolnych
regulamin pocztu sztandarowego
regulamin pracowni fizycznej
regulamin przyznawania nagrody patrona szkoły
regulamin rady pedagogicznej sp 215
regulamin samorządu uczniowskiego
regulamin stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
regulamin wypożyczalni
regulamin korzystania z komputerów

przepisy bhp dotyczące wykonywania ćwiczeń uczniowskich
reg dyżurów nauczycielskich pełnionych w czasie przerw międzylekcyjnych
regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
regulamin korzystania z boisk i placu zabaw
regulamin korzystania z sal lekcyjnych
regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
regulamin pracowni chemicznej
regulamin pracowni fizycznej
regulamin pracowni komputerowej
regulamin pracowni technicznej
regulamin sali gimnastycznej
regulamin w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w sp215
regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych
regulamin wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników niebędących nauczycielami i zatrudnionymi w szkole

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

zasady przeprowadzenia egzaminu predyspozycji sportowych dla kandydatów do klas sportowych

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Prezentacja

Tutaj można pobrać prezentację o naszej szkole

UWAGA - rozmiar pliku 52 MB

POBIERZ