III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”( edycja III - 2021)

 

Regulamin

1) Organizator:

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/1 w Krakowie.

2) Cele Konkursu:

•zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu;

•podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;

•rozwijanie talentów plastycznych dzieci.

3) Kategorie wiekowe Uczestników:

•dzieci w wieku przedszkolnym;

•dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

4) Warunki uczestnictwa w Konkursie:

•nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu;

•format pracy dowolny;

•technika dowolna (prosimy o zabezpieczenie pracy na czas wysyłki);

•podpisanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, jeśli uczęszcza do szkoły – klasę);

•załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa w konkursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

5) Termin zgłaszania prac:

Prace muszą być przesłane pocztą do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

ul. Krowoderska 24/1, 31–142 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Na początku była miłość – moja rodzina”.

6) Ocena prac:

Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac. Przedmiotem oceny będzie: ujęcie tematu, wybór techniki i staranność wykonania.

7) Nagrody:

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki i artykuły plastyczne, płyty CD, instrumenty muzyczne, bilety na koncert zespołu TGD, itp.). Dyplomy i inne nagrody nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2021 r.

8) Ogłoszenie wyników Konkursu:

Nazwiska Laureatów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.pro-life.pl 1 czerwca 2021 r.

9) Organizator nie zwraca prac konkursowych.

10) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w ramach jego statutowej działalności edukacyjnej (bez wypłacania honorariów autorskich).

11) Opiekun Autora, którym jest Rodzic lub inna Osoba sprawująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest dostępna na stronie internetowej www.pro-life.pl w zakładce „O nas”. Na życzenie Rodzica lub prawnego Opiekuna możemy ją także wysłać pocztą.

12. Do 26.03.2021r. uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie szkolnemu koordynatorowi, siostrze Esterze i przekazują również wypełnioną zgodę Rodziców (druk w załączeniu). Podpisana zgoda Rodzica może być także przesłana elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgoda Rodzica na udział dziecka w konkursie ( do pobrania albo w szkole od koordynatora)

https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2020/01/formularz-zgloszeniowy-konkurs-dla-dzieci-na-poczatku-byla-milosc-moja-rodzina.pdf

UWAGA!!!! BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!!

Prace konkursowe dostarczane są koordynatorowi szkolnemu ( s. Esterze) do 15 kwietnia, który musi mieć czas na odpowiednie zapakowanie i dosłanie prac pod wskazany adres organizatora - do 30 kwietnia br.

Konkurs ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo Rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością Rodziny, a także podkreśleniem znaczenia Rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego.

Konkurs umożliwia także dzieciom zaprezentowanie swoich możliwości twórczych, przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Koordynator szkolny: Jadwiga Jasińska ( s. Estera)