Konkursu plastyczny „Czarna krowa w kropki bordo”

obrazekSerdecznie zapraszam uczniów klasy I-III SP215 do udziału w konkursie ,,Czarna krowa w kropki bordo”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirując się wierszem K. Łochockiej „Czarna krowa” techniką dowolną w formacie A3 lub A4.


 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Technika prac plastycznych: praca płaska, wykonana techniką dowolną.
  2. Format prac plastycznych – A4, A3.
  3. Każda praca powinna być czytelnie podpisana (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszenia.
  4. Do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1
  5. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.
  6. Ostateczny termin składania prac: 11.06.2021 r. (do wychowawcy świetlicy p. Marleny Żądełek)
  7. Nadesłane  prace  na  konkurs  przechodzą na własność Organizatora.
  8. Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednocześnie  zgodą  na  publikację  prac  na  stronie internetowej oraz podczas wystawy pokonkursowej.
  9. Osoby  dostarczające  prace  konkursowe  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych na cele konkursu.
  10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu konkursu plastycznego „Czarna krowa w kropki bordo”.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

 

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę: samodzielność wykonania, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne jak również zgodność z celami i założeniami konkursu. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie.

Załączniki

wiersz Czarna krowa

regulamin konkursu plastycznego Czarna krowa

zalacznik 1 2 3 do podpisania

Szkolny opiekun konkursu: Marlena Żądełek