DOSTOSOWANE FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

DOSTOSOWANE FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:  zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym  uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemców). 

1. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na: 

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

 b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty 

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty , uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

 f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu4 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3. Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

a. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu                       na niepełnosprawność,

b. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

c. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

d. chory lub niesprawny czasowo,

e. posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                       o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,

f. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: 

-trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,

- zaburzenia komunikacji językowej ,

- sytuację kryzysową lub traumatyczną,

g. o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.