Regulaminy

regulamin uzyskania karty rowerowej

regulamin projektu Warszawa Talentów
regulamin świetlicy
regulamin biblioteki szkolnej
regulamin ceremoniału szkolnego
regulamin czytelni
regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego
regulamin funkcjonowania oddziału sportowego
regulamin korzystania z podręczników szkolnych
regulamin pocztu sztandarowego
regulamin pracowni fizycznej
regulamin przyznawania nagrody patrona szkoły
regulamin rady pedagogicznej sp 215
regulamin samorządu uczniowskiego
regulamin stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
regulamin wypożyczalni
regulamin korzystania z komputerów

przepisy bhp dotyczące wykonywania ćwiczeń uczniowskich
reg dyżurów nauczycielskich pełnionych w czasie przerw międzylekcyjnych
regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
regulamin korzystania z boisk i placu zabaw
regulamin korzystania z sal lekcyjnych
regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
regulamin pracowni chemicznej
regulamin pracowni fizycznej
regulamin pracowni komputerowej
regulamin pracowni technicznej
regulamin sali gimnastycznej
regulamin w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w sp215
regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych
regulamin wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników niebędących nauczycielami i zatrudnionymi w szkole
regulamin organizacji zajęć wychowania fizycznego i korzystania z obiektów sportowych
regulamin pływalni
regulamin prowadzenia zajęć wf na korytarzu

regulamin korzystania z szatni
regulamin zachowania się uczniów podczas przerw

zasady przeprowadzenia egzaminu predyspozycji sportowych dla kandydatów do klas sportowych

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowychzasady przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły

 
 
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
1. - ibp__sp_nr_215_czesc_opisowa.pdf
2. - ibp_sp_nr_215-1_pietro.pdf
3. - ibp_sp_nr_215-2_pietro.pdf
4. - ibp_sp_nr_215-parter.pdf
5. - ibp_sp_nr_215-piwnica.pdf
6. - ibp_sp_nr_215-pzt.pdf