Zmiana zasad dotyczących przyjmowania wniosków.

UWAGA Zmiana zasad dotyczących przyjmowania wniosków rekrutacyjnych oraz potwierdzania kryterium zatrudnienia

 Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

 W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się:

 1.      Udostępnienie środków antyseptycznych przy wejściu do przedszkola/szkoły oraz punktu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.

2.      Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem np. poprzez dostawienie dodatkowego biurka od strony interesanta.

3.      Udostepnienie pracownikom rękawiczek ochronnych.

4.      Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.

5.      Przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.

6.      Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawanie druku o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

7.      Zwiększenie częstotliwości odkażania środkami dezynfekującymi.

 W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

 na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

 

 Zapisy prowadzone będą za pomocą elektronicznej rekrutacji

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biura Edukacji.

 

Data testu sprawności fizycznej podana będzie w terminie późniejszym.

Do testu sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sp215.info