Rekrutacja

Zmiana zasad dotyczących przyjmowania wniosków.

UWAGA Zmiana zasad dotyczących przyjmowania wniosków rekrutacyjnych oraz potwierdzania kryterium zatrudnienia

 Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

 W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się:

 1.      Udostępnienie środków antyseptycznych przy wejściu do przedszkola/szkoły oraz punktu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.

2.      Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem np. poprzez dostawienie dodatkowego biurka od strony interesanta.

3.      Udostepnienie pracownikom rękawiczek ochronnych.

4.      Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.

5.      Przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.

6.      Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawanie druku o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

7.      Zwiększenie częstotliwości odkażania środkami dezynfekującymi.

 W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

 na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

 

 Zapisy prowadzone będą za pomocą elektronicznej rekrutacji

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biura Edukacji.

 

Data testu sprawności fizycznej podana będzie w terminie późniejszym.

Do testu sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sp215.info

Rekrutacja do klas sportowych