- Wprowadzenie definicji recyklingu.

- Zapoznanie się z surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi.

- Przedstawienie zalet recyklingu na przykładzie odzysku aluminium z puszek aluminiowych.

- Uwrażliwienie na ochronę surowców naturalnych - recykling papieru.

- Dbamy o środowisko podczas zakupów: torby wielokrotnego użytku, szklane butelki, opakowania zwrotne.

Główne cele:

- Poznanie terminów dotyczących ochrony przyrody,

- Uwrażliwienie na piękno przyrody,

- Wskazanie, jakie działania może podjąć każdy człowiek w dziedzinie ochrony Ziemi.

Główne cele:

Rozwijanie świadomości ekologicznej.  Uczniowie wiedzą, co to są odpady, gdzie powstają, dlaczego należy je segregować, a także w jaki sposób segreguje się odpady. 

Uczniowie: 

- wiedzą, czym są odpady i jakie są ich źródła,

- wiedzą, w jaki sposób segreguje się odpady,

- wiedzą, na czym polega kompostowanie i jakie odpady możemy kompostować,

- wiedzą, co należy robić z odpadami problemowymi,

- znają rolę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Główne cele:

- Wprowadzenie definicji powietrza - zapoznanie dzieci ze składem powietrza,

- Uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z zatrucia środowiska,

- Wyjaśnienie zagrożeń płynących ze zjawisk przyrodniczych np. burza, huragan,

- Kształtowanie nawyków dbania o czystość powietrza – sprawdzanie stanu czystości przed wyjściem na spacer,

- Chemia – wróg czy przyjaciel dbania o czyste powietrze,

- Uwrażliwienie na jakość wdychanego powietrza,

- Naturalne płuca ziemi - lasy, rośliny. Omówienie rabunkowej wycinki drzew,

- Jak planeta radzi sobie z zanieczyszczeniem powietrza.