Główne cele:

Rozwijanie świadomości ekologicznej.  Uczniowie wiedzą, co to są odpady, gdzie powstają, dlaczego należy je segregować, a także w jaki sposób segreguje się odpady. 

Uczniowie: 

- wiedzą, czym są odpady i jakie są ich źródła,

- wiedzą, w jaki sposób segreguje się odpady,

- wiedzą, na czym polega kompostowanie i jakie odpady możemy kompostować,

- wiedzą, co należy robić z odpadami problemowymi,

- znają rolę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.