Główne cele:

 Dbam o wodę – rozumienie znaczenia wody dla życia. 

 - budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym, 

 - kształtowanie postawy proekologicznej,

 - poszerzanie wiadomości o otaczającym środowisku,

- uwydatnienie istoty znaczenia wody w środowisku