Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł, są publikowane od wielu lat (od 2015r.) przez różnych redaktorów
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego 

w Warszawie nr 229/2020/2021 z dnia 23.06.2021r.  został powołany zespół 

ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej  w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności - Pani Danuta Skalik adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

2. Członek Zespołu – dostępność architektoniczna – Pan Marek Ornoch adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 21

3. Członek Zespołu – dostępność informacyjno – komunikacyjna i cyfrowa – Pan Krzysztof Jankowski adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 21

4. Członek Zespołu - dostępność informacyjno – komunikacyjna i cyfrowa – Pan Jacek Koziupa adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 21

5. Członek Zespołu - dostępność informacyjno – komunikacyjna , tłumacz języka migowego, pomoc osobom słabo widzącym – Pani Agata Radzka adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 21

6. Członek Zespołu - dostępność informacyjno – komunikacyjna – pedagog specjalny Pani Sylwia Łosiewicz adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 26

Link do deklaracji dostępności: http://sp215.info/s2/index.php/deklaracja-dostepnosci

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Krzysztof Jankowski, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-610-67-79 wew. 21. 

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

• Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
• szkoła nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren placówki
• w pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Nie posiadamy tłumacza języka migowego.

raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego