PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 Rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

ZADANIA

FORMY I ŚRODKI REALIZACJI

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

1.

 

Organizowanie pracy  świetlicy.

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej.

 

2. Opracowanie rocznej tematyki realizowanej na zajęciach świetlicowych, w podziale na miesiące i tygodnie

 

3.  Zbieranie od rodziców kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, organizacja grup świetlicowych, przydział grup wychowawcom świetlicy.

 

4. Przekazanie rodzicom na zebraniu oddziałowym informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy.  Weryfikacja karty zgłoszenia, uaktualnianie upoważnień.

 

5.Przydział zadań i czynności dodatkowych wychowawcom świetlicy.

 

6.  Założenie e-dziennika świetlicy oraz dokumentacji poszczególnych grup świetlicowych zgodnie z przydziałem

 

7.  Przegląd i uzupełnienie zasobu gier, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych itp. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do oczekiwanych efektów poznawczych, pożądanego poziomu rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także możliwie pełnego rozwijania sprawności fizycznej.

 

VIII, IX

 

VIII, IX

 

 

IX

 

 

 

cały rok

 

 

 

IX, według potrzeb

 

IX

 

 

IX

 

 

 

 

 

kierownik świetlicy

 

kierownik świetlicy, wszyscy nauczyciele

 

kierownik świetlicy

wszyscy nauczyciele

 

 

nauczyciele świetlicy

 

 

 

kierownik świetlicy

 

kierownik świetlicy,

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

2.

 

Zapewnienie  bezpiecznych warunków do nauki, pracy i zabawy.

 

1.  Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy oraz  zasadami zachowania w świetlicy. Omówienie rocznej tematyki zajęć świetlicowych

 

2.  Organizowanie bezpiecznego miejsca pracy, zabawy i nauki uczniów umożliwiającego efektywny  i harmonijny rozwój dziecka.

 

3.  Wdrażanie zasad kultury osobistej- zasady kulturalnego zachowania: używanie słów : „dziękuję, proszę ,przepraszam, dzień dobry , do widzenia.” Utrwalanie w/w założeń poprzez różne formy aktywności, przede wszystkim poprzez zabawę.

 

4.  Zapoznanie uczniów  z zasadami bezpiecznego poruszania się       w drodze do szkoły i domu oraz na terenie szkoły  poprzez gry              i zabawy edukacyjne. Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły.  Omówienie zasad bezpiecznej zabawy w gromadzie świetlicowej.

 

5.  Poznawanie podstawowych przepisów ruchu drogowego, sposobu  wzywania pomocy/ telefony alarmowe/ i zasad udzielania pierwszej pomocy. Utrwalanie nawyku stosowania bezpiecznych zasad zachowania w różnych sytuacjach.

 

6.  Analiza zachowań dzieci-reagowanie na przejawy agresji                  i przemocy, eliminowanie niebezpiecznych zachowań. Pogłębianie      i utrwalanie zachowań prospołecznych.

 

7. Rozmowy z uczniami na temat funkcjonowania dziecka przewlekle chorego oraz prowadzenie zajęć związanych z radzeniem sobie z

      negatywnymi emocjami oraz konfliktowymi sytuacjami.

      Dostosowywanie form zajęć do możliwości emocjonalnych

      różnych grup wiekowych.

 

8.   Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi i zasobów

       cyfrowych. Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z

       Internetu, zakazu kontaktu w sieci z osobami nieznajomymi oraz  

       zakazu przekazywania swoich danych osobowych.

 

IX

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

3.

 

Adaptacja uczniów w środowisku szkolnym.

 

1.        Prowadzenie zajęć integracyjnych. Pomoc dzieciom w poznawaniu środowiska szkolnego. Zapoznawanie z planem pomieszczeń szkolnych i bezpiecznego sposobu poruszania się na terenie szkoły .

 

2.        Tworzenie przyjaznych warunków do nauki, pracy i zabawy w świetlicy w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, monitorowania stanu emocjonalnego najmłodszych dzieci oraz dzieci przybyłych z zagranicy , prowadzenie działań profilaktycznych.                                                                                       

 

IX

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

4.

 

Wspieranie wychowanków w rozwoju  intelektualnym.

 

1.        Pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków sprzyjających skupieniu i właściwej koncentracji.

 

2.        Współpraca z wychowawcami oddziałów i nauczycielami  w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych.

 

3.        Współpraca z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, socjoterapeutą i logopedą w ramach dbałości o równowagę psychiczną uczniów.

 

4.        Kształtowanie prawidłowej umiejętności  korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

5.        Pomoc uczniom w nadrabianiu zaległości szkolnych wynikających z różnych przyczyn zdrowotnych i środowiskowych.

 

6.        Kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy wychowawcy

 

 

wszyscy wychowawcy

 

 

5.

 

Współpraca ze środowiskiem  ucznia

 

1.        Rozmowy z rodzicami dziecka na temat jego funkcjonowania       w grupie rówieśniczej w przypadku zaobserwowania problemów z integracją i współpracą w grupie.

 

2.        Współpraca z nauczycielami, wychowawcami , psychologiem         i pedagogiem  w zakresie wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz rozwiązywania trudności wychowawczych.

 

3.        Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie zaangażowania społecznego. Udział w przygotowaniach imprez ogólnoszkolnych ( np. Piknik, bal karnawałowy, itp.)

 

4.        Działania na rzecz praw człowieka, różnorodności społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

 

5.        Udział w różnorodnych wydarzeniach  na terenie dzielnicy.

 

 

cały rok szkolny.

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

w/g harmonogr.

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

6.

 

Rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów.

 

 

1.        Prowadzenie zajęć plastycznych, sportowych, informatycznych, muzyczno- ruchowych, teatralno- recytatorskich- w zależności od zgłaszanych potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

2.        Doskonalenie procesów poznawczych (mowy, myślenia, pamięci, percepcji, wyobraźni) poprze rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.

 

3.        Udział w konkursach świetlicowych, szkolnych i pozaszkolnych oraz różnorodnych wydarzeniach z życia szkoły i dzielnicy.

 

4.        Zapoznanie dzieci z  życiem i twórczością wybitnych postaci.

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

według harmonogramu

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

7.

 

Propagowanie aktywnego i  zdrowego trybu życia.

 

1.        Prowadzenie zajęć ruchowych. Systematyczne doskonalenie sprawności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowej postawy w zakresie dbałości o zdrowie oraz eliminowania zagrożenia otyłością.

 

2.        Obchody” Dnia Dobrego Jedzenia” .

 

3.        Kontynuacja uczestnictwa w akcji „Szklanka mleka”  oraz „Warzywa i owoce w szkole”.

 

4.        Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z ryzykiem zachorowań, w tym choroby zakaźne.

 

5.         Propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych:

·          zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania

·          zapoznanie z produktami żywnościowymi , w których występują poszczególne składniki odżywcze.

 

6.        Kształtowanie nawyku  kulturalnego spożywanie drugiego śniadania oraz obiadów (w świetlicy i stołówce szkolnej).

 

7.        Udział w uroczystościach szkolnych i konkursach tematycznych.

 

8.         Zabawy na słońce i deszcz-propagowanie racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

według harmonogramu

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

w/g  harmonogr.

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

8.

 

Kultywowanie tradycji narodowych, patriotycznych i szkolnych.

 

1.        Udział uczniów w uroczystościach szkolnych o tematyce patriotycznej.

 

2.        Obchody Dnia Patrona Szkoły.

 

3.        Udział w konkursach związanych z tematyką historyczną

 

4.        Prowadzenie zajęć o tematyce narodowo-patriotycznej.

 

5.        Nauka pieśni patriotycznych, Hymnu szkoły, Hymnu państwowego.

 

6.        Opieka nad miejscami pamięci  - Tablica Pamiątkowa  i głaz płk. Jana Szypowskiego w parku „Leśniak”

 

7.        Organizowanie  wystaw prac dzieci związanych z historia i kulturą szkoły, dzielnic Warszawy  i Polski.

 

8.        Zajęcia i konkursy dotyczące polskich tradycji oraz ludowych obyczajów świątecznych. Nauka kolęd i pastorałek.

 

9.        Organizowanie świetlicowych uroczystości w zależności od potrzeb i możliwości

 

w/g  harmonogr.

 

 

X-XI

 

w/g  harmonogr.

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

XII, IV

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

9.

 

Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

 

1.        Prowadzenie zajęć związanych z  kodeksem małego ekologa (ochrona środowiska naturalnego, segregacja śmieci,  oszczędzanie wody, światła, ograniczenie zużycia plastiku, dbanie o czystość  - zbieram śmieci) oraz porami roku, zjawiskami atmosferycznymi.

 

2.        Pomoc zwierzętom podczas zimy. Pogłębianie poznawczych oraz emocjonalnych obszarów rozwoju dziecka.

 

3.        Obserwacja zmian w przyrodzie, wspomaganie edukacji ekologicznej, kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

4.        Udział w obchodach Dnia Ziemi, Dzień Czystego Powietrza, Dzień Recyklingu, Światowy Dzień Wody i inne zgodnie z kalendarzem

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

XII-II

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

10.

 

Doskonalenie warsztatu pracy oraz doskonalenie zawodowe

 

1.        Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty metodyczne, konferencje, kursy, rady szkoleniowe). Samokształcenie.

 

cały rok

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

11.

 

 

Zadania administracyjno -gospodarcze

 

1.        Zakup niezbędnego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, oraz uzupełnianie biblioteczki świetlicowej.

 

cały rok szkolny

 

 

kierownik świetlicy