PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny 2022/2023

Lp.

ZADANIA

FORMY I ŚRODKI REALIZACJI

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

1.

 

Organizowanie pracy  świetlicy.

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej.

 

VIII, IX

 

 

kierownik świetlicy

 

 

 

2. Opracowanie rocznej tematyki realizowanej na zajęciach świetlicowych, w podziale na miesiące i tygodnie.

 

 

VIII, IX

 

 

kierownik świetlicy, wszyscy nauczyciele

 

 

3.  Zbieranie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, organizacja grup świetlicowych, przydział grup wychowawcom świetlicy.

 

 

IX

 

 

kierownik świetlicy, wszyscy nauczyciele

 

 

4. Przekazanie rodzicom na zebraniu oddziałowym informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy. 

Weryfikacja karty zgłoszenia, uaktualnianie upoważnień.

 

 

cały rok

 

 

nauczyciele świetlicy

 

 

5. Przydział zadań i czynności dodatkowych wychowawcom świetlicy.

 

 

IX, według potrzeb

 

 

kierownik świetlicy

 

 

 

6.  Założenie dzienników oraz dokumentacji poszczególnych grup świetlicowych zgodnie z przydziałem

 

 

IX

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

7.  Przegląd i uzupełnienie zasobu gier, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych itp. Dostosowanie palety pomocy dydaktycznych do oczekiwanych efektów poznawczych, pożądanego poziomu rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także możliwie pełnego rozwijania sprawności fizycznej.

 

 

IX

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

2.

 

Zapewnienie  bezpiecznych warunków do nauki, pracy i zabawy.

 

1.  Zapoznanie uczniów z regulaminem obowiązującym w świetlicy. Zapoznanie i ciągłe przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. Tworzenie wspólnie  z uczniami zasad zachowania w świetlicy.

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

2.  Prawidłowe i efektywne organizowanie bezpiecznego miejsca pracy, zabawy i nauki uczniów umożliwiającego efektywny i harmonijny rozwój dziecka.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

3.  Wdrażanie zasad kultury osobistej- zasady kulturalnego zachowania: używanie słów : „dziękuję, proszę ,przepraszam.” Utrwalanie tych założeń poprzez różne formy aktywności, przede wszystkim poprzez zabawę.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

4.  Zapoznanie uczniów  z zasadami bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i domu poprzez gry i zabawy edukacyjne. Omówienie zasad bezpiecznej zabawy w gromadzie świetlicowej. Zapoznanie uczniów z roczną tematyką zajęć świetlicowych

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

5.  Poznawanie podstawowych przepisów ruchu drogowego, sposobu  wzywania pomocy/ telefony alarmowe/ i zasad udzielania pierwszej pomocy. Utrwalanie nawyku stosowania bezpiecznych zasad zachowania w różnych sytuacjach.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

6.  Analiza zachowań dzieci-reagowanie na przejawy agresji i przemocy, eliminowanie niebezpiecznych zachowań. Pogłębianie i utrwalanie zachowań prospołecznych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

7. Rozmowy z dziećmi oraz prowadzenie zajęć związanych z radzeniem sobie z negatywnymi emocjami oraz konfliktowymi sytuacjami. Dostosowywanie form zajęć do możliwości emocjonalnych różnych grup wiekowych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

8. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych. Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, zakazu kontaktu w sieci z osobami nieznajomymi oraz zakazu przekazywania swoich danych osobowych.

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

3.

 

Adaptacja pierwszoklasistów w środowisku szkolnym.

 

1. Prowadzenie zajęć integracyjnych. Pomoc dzieciom w poznawaniu środowiska szkolnego. Zapoznawanie z planem pomieszczeń szkolnych i bezpiecznego sposobu poruszania się na terenie szkoły .

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie przyjaznych warunków do nauki, pracy i zabawy w świetlicy w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, monitorowania stanu emocjonalnego najmłodszych dzieci , prowadzenie działań profilaktycznych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adaptacja uczniów  do kształcenia po pandemii.  

                                                                                        

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

4.

 

Wspieranie wychowanków w rozwoju  intelektualnym.

 

1. Pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków sprzyjających skupieniu i właściwej koncentracji.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

2. Współpraca z wychowawcami oddziałów i nauczycielami  w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

3. Współpraca z pedagogiem, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, socjoterapeutą i logopedą szkolnym w ramach dbałości o równowagę psychiczną uczniów.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie prawidłowej umiejętności  korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

5. Pomoc uczniom w nadrabianiu zaległości szkolnych wynikających z różnych przyczyn zdrowotnych i środowiskowych. Adaptacja uczniów do kształcenia po pandemii. Przeciwdziałanie lukom edukacyjnym.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

6. Kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

5.

 

Współpraca ze środowiskiem  ucznia

 

1. Rozmowy z rodzicami dziecka na temat jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej w przypadku zaobserwowania problemów z integracją i współpracą w grupie.

 

 

cały rok szkolny.

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem i pedagogiem  w zakresie wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz rozwiązywania trudności wychowawczych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

3. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie zaangażowania społecznego. Udział w przygotowaniach imprez ogólnoszkolnych (Piknik , bal karnawałowy itp.

 

 

w/g harmonogramu

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

4. Działania na rzecz praw człowieka, różnorodności społecznej, dyskryminacji i przemocy.

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

6.

 

Rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów.

 

 

1. Prowadzenie zajęć plastycznych, sportowych, informatycznych, muzyczno- ruchowych, teatralno- recytatorskich- w zależności od zgłaszanych potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

2. Doskonalenie procesów poznawczych (mowy, myślenia, pamięci, percepcji, wyobraźni) poprze rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

3. Udział w konkursach świetlicowych, szkolnych i pozaszkolnych oraz różnorodnych wydarzeniach z życia szkoły i dzielnicy.

 

 

w/g harmonogramu

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

4. Zapoznanie dzieci z  życiem i twórczością wybitnych postaci.

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

7.

 

Propagowanie aktywnego i  zdrowego trybu życia.

 

1. Prowadzenie zajęć ruchowych. Systematyczne doskonalenie sprawności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowej postawy w zakresie dbałości o zdrowie oraz eliminowania zagrożenia otyłością.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

2. Obchody” Dnia Dobrego Jedzenia”.

 

w/g harmonogramu

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

3. Kontynuacja uczestnictwa w akcji „Szklanka mleka”  oraz „Warzywa i owoce w szkole”.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

4. Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z ryzykiem zachorowań na COVID 19 i inne choroby zakaźne.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

5. Kontynuacja udziału w akcji Propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych:

·       zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi zawartymi w produktach żywnościowych,

·       zapoznanie z produktami żywnościowymi , w których występują poszczególne składniki odżywcze.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kształtowanie nawyku  kulturalnego spożywanie drugiego śniadania oraz obiadów (w świetlicy i stołówce szkolnej).

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

7. Udział w uroczystościach szkolnych i konkursach tematycznych.

 

 

wg harmonogramu

 

 

wszyscy nauczyciele

 

8. Zabawy na słońce i deszcz-propagowanie racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

8.

 

Kultywowanie tradycji narodowych, patriotycznych i szkolnych.

 

1. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych o tematyce patriotycznej.

 

 

w/g  harmonogramu

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

2. Obchody Dnia Patrona Szkoły.

 

X-XI

 

wszyscy nauczyciele

 

 

3. Udział w konkursach związanych z tematyką historyczną

 

w/g  harmonogramu

 

wszyscy nauczyciele

 

 

4. Prowadzenie zajęć o tematyce narodowo-patriotycznej.

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

5. Nauka pieśni patriotycznych, Hymnu szkoły, Hymnu państwowego.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

6. Współpraca z 288. Szczepem harcerskim im. K. Makuszyńskiego oraz opieka nad miejscami pamięci.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

7. Organizowanie  wystaw prac dzieci związanych z historia i kulturą szkoły, dzielnicy i Polski.

 

 

cały rok szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

8. Zajęcia i konkursy dotyczące polskich tradycji oraz ludowych obyczajów świątecznych.

 

 

XII, IV

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

9. Nauka pastorałek, kolęd.

 

XII

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

10. Organizowanie świetlicowych uroczystości (np. Mikołajki, wieczór wróżb andrzejkowych, spotkanie ze św. Mikołajem).

 

 

XI, XII

 

wszyscy nauczyciele

 

9.

 

Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

 

1. Organizowanie zajęć związanych z  porami roku, zjawiskami atmosferycznymi, ochroną środowiska naturalnego, pomocą zwierzętom oraz oszczędzaniem wody, światła, lasów itp.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

2. Pomoc zwierzętom podczas zimy. Pogłębianie poznawczych oraz emocjonalnych obszarów rozwoju dziecka.

 

XII-II

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

3. Obserwacja zmian w przyrodzie, wspomaganie edukacji ekologicznej, kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

cały rok szkolny

 

 

wszyscy nauczyciele

 

4. Udział w obchodach Dnia Ziemi.

 

 

IV

 

wszyscy nauczyciele

 

10.

 

Doskonalenie warsztatu pracy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

1. Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty metodyczne, konferencje, kursy, rady szkoleniowe).

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

2. Samokształcenie.

 

 

cały rok

 

wszyscy nauczyciele

 

11.

 

 

Zadania administracyjno -gospodarcze

 

1. Zakup niezbędnego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, oraz uzupełnianie biblioteczki świetlicowej.

 

cały rok szkolny

 

 

kierownik świetlicy