Regulamin

 Regulamin, dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii - w ramach, których realizowana jest Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021 - organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego, ul. Kwatery Głównej 13  w Warszawie

 

Celem regulaminu jest określenie warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego                       w Warszawie,  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

 

 

I.         Postanowienia ogólne

 

 

 

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

 

1)   uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

 

2)   uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

 

3)   uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

 

3. Przez objawy o których mowa w ust.1 pkt. 1 i ust. 2 rozumie się:

 

1)     podwyższoną temperaturę ciała,

 

2)     ból głowy i mięśni,

 

3)     ból gardła,

 

4)     kaszel,

 

5)     duszności i problemy z oddychaniem,

 

6)     uczucie wyczerpania,

 

7)     utrata węchu lub smaku.

 

4.   Osoby z zewnątrz nie mogą przebywać na terenie szkoły (zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy), a jeśli ich obecność jest niezbędna są zobowiązane do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

5.   Każda osoba z zewnątrz musi zatrzymać się przy drzwiach wejściowych do szkoły,
a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi od pracownika szkoły wskazówkami.

 

6.   Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mogą wejść tylko do przedsionka szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego od kolejnego opiekuna
i pracownika szkoły min. 1,5 m. Na dzieci należy oczekiwać przed wejściem do szkoły.

 

7.   Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w ust 3.

 

 

 

II.                 Higiena i dezynfekcja

 

 

 

1.   Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk,
w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

2.   Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

 

3.   Uczniów i pracowników szkoły obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic na terenie szkoły z wyjątkiem zajęć w swojej grupie.

 

4.   Wszystkich pracowników i uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.

 

5.   Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

 

6.   Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

7.   Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

8.   W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 

9.   W szkole znajdują się oznaczone pojemniki przeznaczone do wyrzucania zużytych maseczek lub rękawic jednorazowych.

 

10.   Z każdej sali, w której prowadzone są zajęcia, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.

 

 

 

III.              Organizacja zajęć

 

 

 

1.   Zajęcia odbywają się w: salach świetlicowych, dydaktycznych i hali sportowej.

 

2.   Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 

3.   Grupa liczy do 12 uczestników.

 

4.   Skład grupy nie ulega zmianie.

 

5.   Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.

 

6.   Spotykanie się grup w przestrzeniach wspólnych jest ograniczone do minimum.

 

7.   Korzystanie z boiska, hali sportowej, stołówki, sali komputerowej odbywa się zgodnie z ustalonym przez kierownika harmonogramem.

 

8.   Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek z wyjątkiem wyjść do parku lub innych pobliskich terenów rekreacyjnych dla dzieci, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

9.   Uczestnicy Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 wchodzą do szkoły głównym wejściem.

 

10.   Po wejściu do szkoły uczestnicy zobowiązani są zejść do szatni (każda grupa ma oznaczony swój boks), zmienić obuwie zostawiając je w worku, a następnie udać się do sali, w której mają zajęcia.

 

11.   Sale oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

 

 

 

IV.              Wyżywienie

 

 

 

1.   W szkole wyłączone są źródełka wody pitnej.

 

2.    W kuchni obowiązują zasady utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

3.   Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C.

 

4.   Personel kuchni nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.

 

5.   Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica).

 

6.   Personel kuchni ma obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

 

7.    Obiady wydawane są zmianowo, zgodnie z harmonogramem opracowanych przez kierownika.

 

8.   Po każdej grupie blaty stołów są dezynfekowane.

 

9.   Dzieci  w sali mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

 

 

 

V. Obowiązki rodziców

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:

 

1)   podania co najmniej dwóch sposobów skutecznego szybkiego kontaktu z nimi, a w razie zmian do natychmiastowego uaktualnienia danych;

 

2)   przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;

 

3)   stosowania w drodze do/ze szkoły aktualnych przepisów dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej;

 

4)   przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka – objawach sugerujących zakażenie COVID – 19, a wynikających np. z alergii;

 

5)      zaopatrzenia dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust;

 

6)      nieprzysyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji -  wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych;

 

7)      dopilnowania, żeby dziecko nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
i zabawek;

 

8)      przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
i ust, częste mycie rak wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, ograniczanie stykania się z innymi dziećmi, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania);

 

9)      natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku jego złego samopoczucia lub wystąpienia objawów chorobowych;

 

10)  respektowania obowiązujących w szkole zasad i procedur w czasie epidemii COVID-19.

 

 

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 

 

 

1.   Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu pod opieką pracownika wskazanego przez kierownika półkolonii.

 

2.   Rodzice powiadamiani są o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły i konieczności skorzystania z porady medycznej.

 

3.   Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania kierownika półkolonii o wyniku badania ucznia przez lekarza.

 

4.   Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń jest bezzwłocznie poddawany dezynfekcji.

 

5.   Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

 

6.   Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.

 

7.   Kierownik półkolonii informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy) o zaistniałej sytuacji.

 

8.   Kierownik półkolonii zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

9.             Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządzana jest notatka lub protokół.

 

 

 

 

 

VII.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 

 

1.   Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym kierownika półkolonii, który podejmuje następujące działania:

 

1)   kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

 

1)   zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

 

2)   do czasu ustalenia stanu zdrowia kierownika półkolonii odsuwa pracownika od pracy,

 

3)   o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje kierownika półkolonii”.

 

2.   Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest bezzwłocznie poddawany gruntownemu sprzątaniu.

 

3.   Kierownik półkolonii informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                  i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

 

4.   Kierownik półkolonii zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.

 

 

 

VIII.Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 

 

 

1.   Przez kontakt rozumie się:

 

1)   przebywanie w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

 

2)   rozmowę twarzą w twarz przez dłuższy czas,

 

3)   wspólne zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym.

 

2.   Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażoną. O postępowaniu w stosunku do osób

 

     z kontaktu decyduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który może zalecić prewencyjnie:

 

1)     pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą
i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

 

2)     poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

 

3)     jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

3.   Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

4.   Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, jest podejmowana we współpracy ze służbami sanitarnymi.