Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 215
im. Piotra  Wysockiego  

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.     W szkole funkcjonuje świetlica, której głównym celem jest zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom, bezpośrednio przed i po zajęciach prowadzonych na terenie szkoły, uwzględniając potrzeby edukacyjne, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności.

 2.     Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świetlicy Szkolnej,który jest integralną częścią Statutu Szkoły.

3.     Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy określa Statut Szkoły.

4.     Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji.

5.     Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 18.00.

6.     W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 osób.

7.      Zajęcia w świetlicy odbywają się według planu zajęć dnia.

8.     W świetlicy obowiązuje następująca dokumentacja:

·         protokoły z zebrań wychowawców świetlicy

·         dzienniki zajęć świetlicy szkolnej,

·         roczny plan pracy świetlicy szkolnej,

·         plan zajęć dnia,

·         karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,

·         listy kontroli obecności dzieci w świetlicy

·         listy zapisu i wypisu dziecka ze świetlicy,

·         oświadczenie o samodzielnym wejściu  i wyjściu ze świetlicy

·         karta wychowanka świetlicy

·         upoważnienie do odbierania dziecka ze świetlicy

·         zgoda na zajęcia dodatkowe.

9.  Darowizny na rzecz świetlicyprzeznaczone są w całości dla dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej.

10.   Rezygnację z opieki w świetlicy rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest zgłosić do kierownika świetlicy.

11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

 

II.  ZASADY REKRUTACJI  WYCHOWANKÓW  DO ŚWIETLICY

1.  Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka (wzór nr 1). Kartę należy składać corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

2.  Przy rozpatrywaniu Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy pierwszeństwo przyznaje się:

·         dzieciom, których oboje rodzice/ prawniopiekunowie pracują zawodowo,

·         dzieciom matek lub ojców samotnie je wychowujących.

3.  Rekrutacja do świetlicy szkolnej odbywa się do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, a nabór uczniów przyszłych klas pierwszych  odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się  do 10 września danego roku szkolnego.

4.  Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie karty zgłoszenia przez komisję rekrutacyjną.

5.  W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

·         kierownik świetlicy,

·         dwóch wychowawców świetlicy.

6.  Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.

7.  Kartę  zgłoszenia dziecka można pobrać w świetlicy szkolnej, sekretariacie lub ze strony szkoły.

 

III. PRAWA  I  OBOWIĄZKI  WYCHOWANKA ŚWIETLICY

1.  Wychowanek świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

·         aktywnego udziału w zajęciach,

·         zgłoszenia wychowawcy każdorazowego wyjścia z sali,

·         dbania o porządek i wystrój świetlicy,    

·         kulturalnego i taktownego zachowania

·         respektowania poleceń kierownika świetlicy i każdego wychowawcy świetlicy,

·         przestrzegania regulaminu świetlicy i zasad bezpieczeństwa.

3.  Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za:

·         aktywny udział w zajęciach świetlicowych,

·         sumienne wypełnianie obowiązków wychowanka,

·         wzorową postawę,

·         osiągnięcia w konkursach,

·         udział w pracach społecznych i akcjach charytatywnych.

4.  Sposób nagradzania wychowanków:

·         słowna pochwała udzielona przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy lub wychowawcę świetlicy,

·         pisemna pochwała udzielona przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy lub wychowawcę świetlicy,

·         nagroda rzeczowa,

·         dyplom.

5. Każdy wychowanek może korzystać z telefonu i urządzeń elektronicznych tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

6.  Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy przewidziane są następujące kary:

·         upomnienie ustne udzielone przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy lub wychowawcę świetlicy,

·         pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy.

   

IV. PRAWA I  OBOWIĄZKI   RODZICÓW

1.  Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy świetlicy.

2.  Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych.

3.  Rodzice zobowiązani są do zapoznania  się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej we wrześniu każdego roku szkolnego i stosować się do ujętych w nim zasad.

 

 V. ZASADY ODBIERANIA I PRZYPROWADZANIA PRZEZ NAUCZYCIELI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

1.  Nauczyciel zobowiązany jest do odbierania uczniów ze świetlicy przed lekcją (dt. klas I – I półrocze) i przyprowadzania ich do świetlicy po lekcjach (dt. wszystkich klas – cały rok szkolny).

2.  Dzieci, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po uprzednim przypomnieniu wychowawcy świetlicy i jego zgodzie . Dzieci z klas pierwszych samodzielnie wychodzą na zajęcia lekcyjne po I półroczu.

3.  Nauczyciel po skończonych lekcjach jest zobowiązany  do przyprowadzenia  nieodebranych uczniów przez rodziców do świetlicy szkolnej i osobistego przekazania wszystkich dzieci wychowawcy świetlicy.

4.  Do odbierania i przyprowadzania uczniów (na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców /prawnych  opiekunów) do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

5.  W przypadku zmiany godzin zajęć lekcyjnych czy wyjścia na wycieczkę wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić w świetlicy pisemną informację          o zaistniałej zmianie z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

VI. ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

1.  Wychowankowie świetlicy szkolnej przyprowadzani są do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów, którzy potwierdzają ten fakt podpisem oraz wpisują godzinę na listach zapisu (wzór nr 4). Wychowawca świetlicy nanosi obecność ucznia na liściekontrola obecności dzieci w świetlicy (wzór nr 2).

 2.  Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko wychowawcy świetlicy. W przeciwnym wypadku wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które przyszło do szkoły i nie zgłosiło się do świetlicy.

3.  Wychowankowie mogą przychodzić samodzielnie do świetlicy szkolnej tylko pod warunkiem podpisania przez rodzica/prawnego opiekuna wzoru samodzielnego wejścia (wzór nr 5).

4.  Dzieci nieodebrane bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych pozostają pod opieką wychowawców świetlicy do momentu przyjścia rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej. Zasada nie dotyczy dziecka, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

 

VII. ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

1.     Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione zobowiązane są do okazywania tzw. karty wychowanka świetlicy (wzór nr 6), która upoważnia ich do odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku braku karty odbiór odbywa się na podstawie danych z dowodu osobistego.

2.     Wychowankowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów (wzór nr 7). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać   w każdej chwili odwołane lub zmienione.

3.     Fakt odbioru dziecka ze świetlicy jest potwierdzany osobiście czytelnym podpisem rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych  oraz wpisem godziny na listę odbioru dziecka (wzór nr 3). Dzieci z klas 1-szych odbierane są bezpośrednio ze świetlicy. Dzieci z  pozostałych klas  są wywoływane domofonem   z szatni przez pracownika szkoły, a rodzice potwierdzają fakt odbioru dziecka na listach odbioru znajdujących się w szatni u pracownika szkoły (wzór nr 3).

4.  W przypadku jednorazowegoodebrania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie zgłoszenia dziecka , musi ona posiadać upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.

5.  Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za dziecko odebrane ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

6.  Jeżeli dziecko samo wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie rodzica, który wyraża zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy oraz bierze całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu(wzór nr 8).

7.  W czasie zebrań klasowychdla rodziców (dni otwartych) świetlica nie zapewnia opieki dzieciom po godz. 18.00. 

8.  W sytuacjach spornych między rodzicami dotyczących odbierania dziecka, wiążące dla szkoły są postanowienia sądowe.

 

VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI LUB OSOBY UPOWAŻNIONE NIE ODEBRALI DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 18.00.

1.  W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy o godz. 18.00 wychowawca świetlicy informuje kierownika świetlicy i wpisuje dziecko do „Zeszytu spóźnień”.

2.  Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 30 minut.

3.  W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy do godziny 18.30 nie może nawiązać kontaktu  z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, informuje Dyrektora Szkoły i Policję.

4.  Jeżeli wychowawca świetlicy uzna, że zgłaszający się po odbiór dziecka jest w stanie wskazującym na spożycie środka odurzającego lub zmieniającego świadomość,  odmawia wydania dziecka, dzwoni po innego opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka.

5.  W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.

IX. ZASADY PRZY ZWALNIANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA DODATKOWE

Zasada dotyczy postępowania w przypadku konieczności opuszczenia świetlicy przez ucznia  w czasie, kiedy jest do niej zapisany (przed lub po lekcjach).

1.  Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna zawierającą zgodę na samodzielne wyjście ucznia,  podanie nazwy zajęć dodatkowych, godzin oraz nr sali w jakich się one odbywają (wzór nr 9).

2.  Bez spełnienia powyższego warunku, dziecko nie będzie mogło opuścić  świetlicy na dodatkowe zajęcia.

3.  Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o opuszczeniu świetlicy przez ucznia, odnotowuje na liście obecności - nieobecność ucznia, pisząc przy tym, na jakie zajęcia uczeń został zwolniony.

4.  Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze klasowym.

5.  Wychowawca świetlicy nie może wypuścić ucznia ze świetlicy na podstawie telefonu od rodziców/prawnych opiekunów.

6.Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice/ prawni opiekunowie).

  

X. ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1.  W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.

2.  Wychowawca klasy zgłasza liczbę dzieci do kierownika świetlicy na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

 

XI. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OPUSZCZENIA ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA

1.  Wychowawca świetlicy powiadamia każdorazowo wychowawcę klasy i rodziców o samowolnym opuszczeniu świetlicy przez ucznia.

2.  Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.

3.  Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy szkolnej.

4.  W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. Informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły.

 

XII . WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ŚWIETLICY

wzór nr 1 - karta zgłoszenia do świetlicy
wzór nr 2 - kontrola obecności
wzór nr 3 - lista wyjść świetlicowych
wzór nr 4 - lista zapisu do świetlicy
wzór nr 5 - oświadczenie o samodzielnym wejściu do świetlicy szkolnej
wzór nr 6 - karta wychowanka świetlicy
wzór nr 7 - upoważnienie do odebrania dziecka ze świetlicy
wzór nr 8 - oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu świetlicy
wzór nr 9 - zgoda na zajęcia dodatkowe

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………………..

 

 

                                                               Dyrektor Szkoły