standardy ochrony małoletnich
procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
procedura uzyskiwania zwolnień z informatyki
procedura uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego
procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

regulamin balu Ósmoklasisty z załącznikiem
procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
przepisy bhp dotyczące wykonywania ćwiczeń uczniowskich
regulamin ceremoniału szkolnego
regulamin biblioteki szkolnej
regulamin dyżurów nauczycielskich pełnionych w czasie przerw międzylekcyjnych
regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego
regulamin funkcjonowania oddziału sportowego
regulamin korzystania z boisk i placu zabaw
regulamin korzystania z podręczników szkolnych
regulamin korzystania z sal lekcyjnych
regulamin korzystania z szatni
regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
regulamin organizacji zajęć wychowania fizycznego i korzystania z obiektów sportowych
regulamin pływalni
regulamin pocztu sztandarowego
regulamin pracowni chemicznej
regulamin pracowni fizycznej
regulamin pracowni komputerowej
regulamin pracowni technicznej
regulamin projektu warszawa talentów
regulamin prowadzenia zajęć wf na korytarzu
regulamin przyznawania nagrody patrona szkoły
regulamin rady pedagogicznej sp 215
regulamin sali gimnastycznej
regulamin samorządu uczniowskiego
regulamin stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
regulamin świetlicy
regulamin uzyskania karty rowerowej
regulamin w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w sp215
regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych
regulamin wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z praca pracowników niebędących nauczycielami i zatrudnionymi w szkole
regulamin zachowania się uczniów podczas przerw
regulamin korzystania z komputerów
zasady przeprowadzenia egzaminu predyspozycji sportowych dla kandydatów do klas sportowych
zasady przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły